Data dodania ogłoszenia 28 Sierpień 2020 / 15:55

Sprzedaż działki Osiedle Podgórze w Szklarskiej Porębie


Burmistrz Szklarskiej Poręby ogłasza następujący przetarg ustny nieograniczony

czwarty przetarg na sprzedaż nieruchomości niezabudowanej położonej w Szklarskiej Porębie przy ul. Osiedle Podgórze w granicach działki gruntu nr 287/5 obr. 0001 o powierzchni 1556 m2. Działka o regularnym kształcie, niezagospodarowana, położona w bardzo dobrym sąsiedztwie na lekkim południowym skłonie i z przeciętnym dojazdem. Posiada dostęp do sieci elektrycznej i wodociągowej. W ewidencji gruntów działka oznaczona jest symbolem: Bz (tereny rekreacyjno-wypoczynkowe). Sąd Rejonowy w Jeleniej Górze dla tej działki oraz dla innych działek prowadzi księgę wieczystą KW NR JG1J/00092493/1. W chwili sprzedaży dla nieruchomości założona zostanie nowa księga wieczysta. Pierwszy przetarg odbył się w dniu 13.01.2020 r., drugi w dniu 30.03.2020 r. oraz trzeci w dniu 29.06.2020 r.

Przeznaczenie nieruchomości i sposób jej zagospodarowania:

nieruchomość znajduje się na terenie objętym ustaleniami miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenów w obszarze ul. Armii Krajowej, ul. Oficerskiej, ul. 11 Listopada i ul. Górnej w Szklarskiej Porębie (uchwała nr VIII/80/2011 Rady Miejskiej w Szklarskiej Porębie z dnia 11 maja 2011 r. zmieniona uchwałą nr LVII/701/2014 Rady Miejskiej w Szklarskiej Porębie z dnia 12 listopada 2014 r.), w którym oznaczona jest symbolem MP9, z podstawowym przeznaczeniem terenu jako tereny zabudowy mieszkaniowo-pensjonatowej oraz z przeznaczeniem dopuszczalnym:

– zabudowa mieszkaniowa jednorodzinna,

– usługi,

– obiekty i urządzenia sportowe,

– zieleń urządzona i użytkowa,

– parkingi,

– obiekty, urządzenia i sieci infrastruktury technicznej,

– ciągi komunikacyjne.

Termin zagospodarowania: brak określenia.

Cena wywoławcza nieruchomości: 240.000,- zł

Wadium: 10% ceny wywoławczej nieruchomości.

Minimalne postąpienie: w wysokości nie mniejszej niż 1% ceny wywoławczej w zaokrągleniu w górę do pełnych dziesiątek złotych.

Wylicytowana cena zostanie powiększona o podatek VAT w wysokości 23%.

Ogólne warunki przetargu:

Warunkiem przystąpienia do przetargu jest wniesienie w pieniądzu (w złotych) wadium na konto Urzędu Miejskiego w Szklarskiej Porębie w Santander Bank Polska S.A. 1 Oddział w Szklarskiej Porębie nr konta: 03 1090 1984 0000 0001 0081 0039 w terminie do dnia 25.09.2020 r. W przypadku regulowania wadium za pośrednictwem poczty lub banków wpłatę należy dokonać z takim wyprzedzeniem, aby kwota wadium wpłynęła na konto Urzędu Miejskiego w określonym w ogłoszeniu terminie. Wadium wniesione przez uczestnika, który przetarg wygrał, zaliczone zostanie na poczet ceny nabycia nieruchomości. Jeżeli osoba ustalona jako nabywca nie przystąpi bez usprawiedliwienia do zawarcia umowy w miejscu i w terminie podanym w zawiadomieniu, o którym mowa w pkt IV niniejszego ogłoszenia Burmistrz Szklarskiej Poręby może odstąpić od zawarcia umowy, a wpłacone wadium nie podlega zwrotowi.

Przed otwarciem przetargu komisji przetargowej należy przedłożyć:

– dokument tożsamości,

– dowód wniesienia wadium,

– w przypadku osób fizycznych zamierzających nabyć nieruchomość w związku z prowadzoną działalnością gospodarczą – aktualne zaświadczenie o wpisie w Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej RP,

– w przypadku osób prawnych oraz innych podmiotów nie posiadających osobowości prawnej a podlegających rejestracji – aktualny odpis z Krajowego Rejestru Sądowego bądź aktualną informację z Centralnej Informacji Krajowego Rejestru Sądowego oraz właściwe pełnomocnictwa osób reprezentujących podmiot,

– notarialne pełnomocnictwo w przypadku występowania w przetargu przez pełnomocnika,

– oświadczenie uczestnika o zapoznaniu się z treścią ogłoszenia, ze stanem prawnym i technicznym nieruchomości oraz warunkami przetargu i przyjęciu ich bez zastrzeżeń,

– małżonkowie biorą udział w przetargu osobiście lub okazując pisemną zgodę drugiego małżonka na zakup nieruchomości z własnoręcznym podpisem tego małżonka, poświadczonym przez notariusza (lub pracownika właściwego urzędu).

Przetarg jest ważny bez względu na liczbę uczestników przetargu, jeżeli przynajmniej jeden uczestnik zaoferował co najmniej jedno postąpienie powyżej ceny wywoławczej.

O miejscu i terminie zawarcia umowy nabycia nieruchomości w formie aktu notarialnego osoba ustalona jako nabywca nieruchomości zostanie zawiadomiona pisemnie, najpóźniej w ciągu 21 dni od dnia rozstrzygnięcia przetargu.

Przed przystąpieniem do przetargu należy zapoznać się z dokumentacją dotyczącą nieruchomości. Korzystanie z wszelkich urządzeń infrastruktury komunalnej i technicznej wymaga uzgodnienia z dysponentami sieci i obciąża całkowicie nabywcę nieruchomości. Istniejące na nieruchomości urządzenia infrastruktury technicznej i komunalnej mogą być wykorzystywane przez nabywcę tylko i wyłącznie na warunkach określonych przez dysponenta tych urządzeń. W przypadku, gdy przebiegające sieci i urządzenia występujące na nieruchomości kolidują z realizacją zamierzonej inwestycji nabywca zobowiązany jest do ich przełożenia własnym kosztem i staraniem w uzgodnieniu z jednostkami branżowymi i właścicielami sieci.

Decyzją Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków w Jeleniej Górze z dnia 26 lutego 1980 r., nr A/1815/611/3 miasto Szklarska Poręba zostało wpisane do rejestrów zabytków jako obszar urbanistyczny.

Nabywca przejmuje nieruchomość w stanie istniejącym.

Na podstawie uchwały nr III/18/18 Rady Miejskiej w Szklarskiej Porębie z dnia 28 grudnia 2018 r. przystąpiono do opracowania zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla obszaru w sąsiedztwie ulic Armii Krajowej, ul. Oficerskiej, ul. 11 Listopada i ul. Górnej w Szklarskiej Porębie

Koszty aktu notarialnego, opłatę sądową i wznowienia granic przedmiotowej nieruchomości ponosi nabywca.

Cudzoziemcy (w rozumieniu ustawy z dnia 24 marca 1920 r. o nabywaniu nieruchomości przez cudzoziemców) w przypadku wygrania przetargu zobowiązani są przed podpisaniem umowy notarialnej uzyskać zezwolenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji na nabycie nieruchomości w przypadkach, gdy zezwolenie to jest wymagane.

Burmistrz Szklarskiej Poręby może odwołać przetarg jedynie z ważnych powodów.

Przetarg odbędzie się w dniu 28 września 2020 r. o godz. 1300 w sali

nr 2 Urzędu Miejskiego w Szklarskiej Porębie przy ul. Granitowej 2

Szczegółowych informacji udziela Referat Rozwoju, Planowania Przestrzennego i Nieruchomości tut. Urzędu, pokój nr 11 lub telefonicznie (75) 75 47 710 lub (75) 75 47 715. Dodatkowe informacje o nieruchomościach będących przedmiotem przetargów dostępne są również w internecie pod adresem: www.szklarskaporeba.pl

Dane oferty:
Cena:
24 000,00zł
Powierzchnia:
1 556,00m2

dolnośląskie

Szklarska Poręba

Sprzedaż działki Osiedle Podgórze w Szklarskiej Porębie


Rodzaj ogłoszenia: Sprzedaż

Ogłoszenie: Bezpośrednio od właściciela

Wystawione przez: Urząd Miejski w Szklarskiej Porębie

Dane kontaktowe

Udostępnij: