Data dodania ogłoszenia 14 Maj 2020 / 14:44

Syndyk sprzeda działkę Połęczyno,gm.Somonino


Syndyk masy upadłości Syndyk masy upadłości Grażyny Buczek , osoby fizycznej, nieprowadzącej działalności gospodarczej ogłasza pisemny ofertowy na sprzedaż nieruchomości wchodzących w skład masy upadłości Grażyny Buczek.
Przetarg organizowany jest na sprzedaż:

1. nieruchomości gruntowej niezabudowanej, stanowiącej działkę gruntu oznaczoną numerem 215/8, o powierzchni 0,3348 ha , położonej w obrębie Połęczyno w Gminie Somonino, powiat kartuski, objętej księgą wieczystą GD1R/00072208/6 prowadzoną przez Sąd Rejonowy w Kartuzach, Wydział V Ksiąg wieczystych. Nieruchomość oznaczona jest w ewidencji gruntów jako R- grunty orne.
1.1 Co do nieruchomości opisanej w powyższym ustępie zaistnienie okoliczności wystąpienia i realizacji prawa pierwokupu zostało określone w ustawie z dnia 11.04.2003r. o kształtowanie ustroju rolnego ( Dz.U. 2019.1363 j.t)

WARUNKI PRZETARGU

1. Cena wywoławcza wynosi 36.711,00 zł ( słownie; trzydzieści sześć tysięcy siedemset jedenaście złotych)

2. Operaty szacunkowe zostały sporządzone przez rzeczoznawcę majątkowego Pawła Kisiel ( uprawnienia nr 5159) zaś wartość nieruchomości kreślono na dzień 12 czerwca 2017r.
Wadium na poczet ceny nabycia udziału w prawie własności nieruchomości wynosi

- 3.600,00 zł ( słownie: trzy tysiące sześćset złotych).

i winno być wniesione przelewem na rachunek bankowy prowadzony dla Upadłej o numerze 20 1090 1098 0000 0001 3462 6291

Wadium należy wnieść najpóźniej w dniu 29.05.2020 pod rygorem odrzucenia oferty.
Oferty należy składać do dnia 29.05.2020r. w zapieczętowanych kopertach, w sposób uniemożliwiający zapoznanie się z treścią przed otwarciem koperty. O przyjęciu oferty decyduje data wpływu oferty.

Koperty należy zaadresować: „Sąd Rejonowy Gdańsk – Północ w Gdańsku, VI Wydział Gospodarczy Sędzia Komisarz SSR Ewa KUBIAK ul. Piekarnicza 10, 80-126 Gdańsk z dopiskiem w kolorze czerwonym „OFERTA na nabycie nieruchomości w postępowaniu upadłościowym Grażyny Buczek Sygn. Akt VI GUp 88/17 of” .

Otwarcie i rozpoznanie ofert nastąpi na posiedzeniu jawnym dnia 10.06.2020r. godz.14.15 sala B 65 , w budynku Sądu Rejonowego Gdańsk-Północ w Gdańsku, VI Wydział Gospodarczy, ul. Piekarnicza 10, 80-126 Gdańsk .
Oferty będą otwierane i rozpoznawane przez Syndyka w obecności Sędziego-Komisarza i przybyłych oferentów.
Przetarg pod nadzorem Sędziego-Komisarza i w obecności przybyłych oferentów prowadzi Syndyk Masy Upadłości Grażyny Buczek

Wybór oferty dokonanej przez Syndyka nabiera skuteczności prawnej po zatwierdzeniu przez Sędziego-Komisarza.

Osoby zainteresowane udziałem w przetargu mogą uzyskać szczegółowe informacje o przetargu i zapoznać się z Regulaminem w sekretariacie VI Wydziału Gospodarczego Sądu Rejonowego Gdańsk-Północ w Gdańsku i w miejscu uzgodnionym z syndykiem w jego siedzibie .Syndyk udziela szczegółowych informacji na temat przedmiotu sprzedaży za pośrednictwem poczty elektronicznej kierowanej na adres b.wasilewska-syndyk@wp.pl lub telefonicznie pod nr tel. 605 29 79 75.


Dane oferty:
Cena:
36 711,00zł
Powierzchnia:
3 348,00m2

pomorskie

Somonino

Syndyk sprzeda działkę Połęczyno,gm.Somonino


Rodzaj ogłoszenia: Sprzedaż

Ogłoszenie: Bezpośrednio od właściciela

Wystawione przez: Biuro Syndyka

Dane kontaktowe

Udostępnij: