Data dodania ogłoszenia 18 Lipiec 2019 / 12:18

Dzierżawa działki rekreacyjnej w Cieszynie


DZIERŻAWA
CEL REKREACYJNY

Burmistrz Miasta Cieszyna ogłasza ustny przetarg nieograniczony na zagospodarowanie w formie dzierżawy z przeznaczeniem na cel rekreacyjny części nieruchomości Gminy Cieszyn z brakiem możliwości zabudowy trwale związanej z gruntem.
Położenie nieruchomości: Cieszyn, rejon ul. Działkowej
Oznaczenie nieruchomości: działka nr 1/5 obr. 16
Powierzchnia gruntu przeznaczone do wydzierżawienia: 390 m2 (zaznaczono na poniższej mapie kolorem czerwonym)
Okres dzierżawy: czas nieoznaczony
Księga wieczysta Sądu Rejonowego w Cieszynie nr BB1C/00053009/7
Użytki gruntu: Lzr-PsIV, PsIV, dr
Działka jest nieuzbrojona.
Zgodnie z miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego Miasta Cieszyna część działki 1/5 obr. 16 znajduje się w obszarze P20_MN – tereny zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej. Na dzierżawionym gruncie nie można wznosić budynków i budowli trwale związanych z gruntem, a w przypadku rozwiązania umów dzierżawy wszelkie nakłady, ulepszenia przedmiotu dzierżawy i nasadzenia, o ile nie ma możliwości ich zabrania przez dzierżawcę, nie podlegają zwrotowi.
Przetarg odbędzie się 9 sierpnia 2019 r. o godzinie 1000 w pokoju nr 6 Urzędu Miejskiego w Cieszynie,Rynek 1.
Stawka wyjściowa czynszu przyjęta do przetargu wynosi 0,30 zł/m2. Stawka ta będzie stanowić podstawę do określenia wysokości rocznego czynszu dzierżawnego, płatnego do 31 marca każdego roku. Stawki czynszu dzierżawnego podlegać będą rocznej waloryzacji o średnioroczny wskaźnik wzrostu cen towarów i usług konsumpcyjnych. Termin waloryzacji przenosi się na kolejny rok w przypadku, gdy podwyżka czynszu nie przekracza 15 zł.
Warunkiem przystąpienia do przetargu jest wpłacenie wadium w wysokości 100,00 zł. Wadium należy wnieść przelewem na konto bankowe bądź wpłatą gotówkową na konto bankowe do dnia 7 sierpnia 2019r. Za termin wpłaty wadium uważa się datę wpływu środków finansowych na konto Urzędu Miejskiego w Cieszynie ING Bank Śląski S.A. w Cieszynie nr 44 1050 1083 1000 0022 6985 8169.
Zgodnie z ustawą z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług uzyskana w przetargu stawka czynszu dzierżawnego zostanie zwiększona o obowiązującą stawkę podatku VAT (aktualnie 23 %).
Wadium wpłacone przez osobę, która wygra przetarg zostanie zaliczone na poczet czynszu dzierżawnego, a w przypadku uchylenia się przez tą osobę od zawarcia umowy, wadium przepada na rzecz Gminy Cieszyn. Pozostałym uczestnikom przetargu wadium zwraca się przelewem na wskazane konto, nie później niż przed upływem 3 dni od zamknięcia przetargu.
Uczestnik przetargu winien przedłożyć komisji przetargowej pisemne oświadczenie, że nie zalega z płatnościami na rzecz Gminy Cieszyn (w tym gminnych jednostek organizacyjnych), dowód wpłaty wadium oraz w przypadku:
 osoby fizycznej – dowód tożsamości,
 osoby fizycznej prowadzącej działalność gospodarczą – dowód tożsamości, aktualny wydruk z Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej (CEIDG) wykonany nie wcześniej niż 7 dni przed jego złożeniem lub oświadczenie o prowadzeniu działalności gospodarczej złożone pod rygorem odpowiedzialności karnej za składanie fałszywych zeznań zawierające NIP i REGON,
 spółki cywilnej – dowody tożsamości, umowę spółki cywilnej, aktualny wydruk z Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej (CEIDG) wykonany nie wcześniej niż 7 dni przed jego złożeniem lub oświadczenie o prowadzeniu działalności gospodarczej złożone pod rygorem odpowiedzialności karnej za składanie fałszywych zeznań zawierające NIP i REGON.
Dokumentacja dotycząca dzierżawy ww. nieruchomości znajduje się do wglądu w Wydziale Gospodarki Nieruchomościami Urzędu Miejskiego w Cieszynie (parter pokój nr 6).
Burmistrz Miasta zastrzega sobie prawo odwołania przetargu w razie uzasadnionej przyczyny informując o tym niezwłocznie w formie właściwej dla ogłoszenia przetargu.
Dodatkowych informacji w tej sprawie można zasięgnąć pod numerem telefonu 33 4794 231 lub 33 4794 230.


Dane oferty:
Cena:
117,00zł
Powierzchnia:
390,00m2

śląskie

Cieszyn

Dzierżawa działki rekreacyjnej w Cieszynie


Rodzaj ogłoszenia: Wynajem

Ogłoszenie: Bezpośrednio od właściciela

Wystawione przez: Pani Maria Matura

Dane kontaktowe

Udostępnij: