Data dodania ogłoszenia 10 Lipiec 2019 / 10:15

Sprzedaż mieszkania w Mirkowicach


Wójt Gminy Mieścisko
ogłasza przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości
w Mirkowicach

§ 1
Przedmiot przetargu

1. Lokal nr 1 znajduje się na parterze w budynku wielorodzinnym nr 9 w Mirkowicach.
2. Działka nr 33/2 obręb geodezyjny Mirkowice.
3. KW Nr PO1B/00060501/0.
4. Udział 7066/20408 w gruncie o powierzchni 0,0496 ha stanowiącym współwłasność Gminy Mieścisko.
5. Łączna powierzchnia użytkowa 70,66 m2:
L.p. pomieszczenie Powierzchnia użytkowa
1. Pokój 13,76 m2
2. Pokój 16,23 m2
3. Kuchnia 6,66 m2
4. Łazienka 3,33 m2
razem: 39,98 m2


wraz z 3 przynależnymi pomieszczeniami :

L.p. pomieszczenie Powierzchnia użytkowa
1p Piwnica (II) 10,45 m2
1s Pomieszczenie strychowe (I) 10,19 m2
1g Pomieszczenie gospodarcze (IV) 10,04 m2
razem: 30,68 m2

6. Własność Gminy Mieścisko.
7. Nie obciążona hipotecznie.
8. Na dzień wizji lokalnej na terenie nieruchomości znajduje się budynek mieszkalny, budynek gospodarczy i metalowy garaż konstrukcji stalowej.
9. Nie posiada aktualnego przeznaczenia / brak planu zagospodarowania przestrzennego gminy mieścisko/.
10. Zgodnie ze studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy mieścisko działka oznaczona jest symbolem m - tereny zabudowy mieszkaniowej.
11. Według ewidencji gruntów nieruchomość oznaczona jest jako: b – teren zabudowy mieszkaniowej.
12. Dojazd drogą asfaltową.
13. Sąsiedztwo stanowi zabudowa mieszkaniowa jednorodzinna i tereny uprawiane rolniczo.
14. Uzbrojona w przyłącza - energii elektrycznej i wodociągowe, kanalizacji sanitarnej do bezodpływowego zbiornika.
15. Cena wywoławcza nieruchomości wynosi 34.143,00 zł:
1) wartość nieruchomości stanowiącej budynek - 28.084,00 zł,
2) wartość rynkowa udziału w gruncie wynosi - 6.059,00 zł.


§3
Warunki przetargu

1. Przetarg odbędzie się w dniu 22 sierpnia 2019 r. o godz. 11:00 w Urzędzie Gminy Mieścisko, pok. nr 18.
2. Wadium w pieniądzu należy wpłacić na konto Gminy Mieścisko w Banku Spółdzielczym Gniezno o/Mieścisko na rachunek nr 72 9065 0006 0030 0300 0231 0002 do dnia 14 sierpnia 2019 r. - za datę wpływu wadium uważa się dzień wpływu środków finansowych na wskazany wyżej rachunek bankowy,
3. Wadium wynosi 4.000,00 zł.
4. Oferenci przystępujący do przetargu winni okazać komisji przetargowej dowód wpłaty wadium.
5. Wadium osoby wygrywającej przetarg zalicza się na poczet nabycia nieruchomości, a wadia pozostałych uczestników przetargu zostają zwrócone zgodnie z obowiązującymi przepisami.
6. Osobie, która wygra przetarg, a nie przystąpi bez usprawiedliwienia do zawarcia umowy, wadium nie zostanie zwrócone.

§ 3
Dodatkowe informacje

1. Wartość rynkowa dla w/w nieruchomości została określona przez rzeczoznawcę majątkowego w operacie szacunkowym z dnia 10.04.2019 r.
2. Zgodnie z art. 43 ust. 1 pkt 10 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz. U. z 2018 r. poz. 2174 ze zm.) do ceny sprzedaży nieruchomości nie zostanie doliczony podatek VAT.
3. Termin do złożenia wniosku przez osoby, którym przysługiwało pierwszeństwo w nabyciu nieruchomości na podstawie art. 34 ust.1 pkt 1 i pkt 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2018 r. poz. 2204 ze zm.) upłynął dnia 03.07.2019 r.
4. Przed przystąpieniem do przetargu należy zapoznać się z dokumentacją dotyczącą sprzedawanej nieruchomości oraz z Regulaminem Przetargu.
5. Nabywca zobowiązany jest do poniesienia kosztów związanych z nabyciem nieruchomości.
6. Jeżeli osoba ustalona jako nabywca nie przystąpi bez usprawiedliwienia do zawarcia umowy w miejscu i terminie podanym w zawiadomieniu, organizator przetargu może odstąpić od zawarcia umowy, a wpłacone wadium nie podlega zwrotowi.
7. Ogłaszający zastrzega sobie możliwość odwołania przetargu lub jego unieważnienia w przypadku zaistnienia uzasadnionych powodów, niezwłocznie podając tę informację do publicznej wiadomości dodatkowe informacje można uzyskać w tutejszym Urzędzie ( pokój nr 09 ), lub telefonicznie ( 061) 429 80 10.
Dane oferty:
Cena:
34 143,00zł
Powierzchnia:
39,00m2

wielkopolskie

Mieścisko

Sprzedaż mieszkania w Mirkowicach


Rodzaj ogłoszenia: Wynajem

Ogłoszenie: Bezpośrednio od właściciela

Dane kontaktowe

Udostępnij: